การสำรวจความคิดเห็น

ผลงาน ม.5/1
คลิก=>กลุ่มที่ 1 นายขนมต้มเป็นนักมวย
1.นายวริศ จันทเขต เลขที่ 16
2.นางสาวจินตภาพ ลำภา เลขที่ 2
3.นางสาวอารีดา งามมี เลขที่ 21
4.นายนภัสดล แกล้วกล้า เลขที่ 24(หัวหน้ากลุ่ม)
คลิก=>กลุ่มที่ 2 สายสืบฟาตียะห์
1.นายกัลยกฤต งามแฉล้ม เลขที่ 23 (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาวศิรภัสสร เนตรพระ เลขที่ 25
3.นายอินทัช ญาตินิยม เลขที่ 26
4.นายเอกภพ สืบเทพ เลขที่ 27
คลิก=>กลุ่ม3 โยโย่
1.นายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ์ เลขที่ 7
2.นายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์ เลขที่ 11
3.นายวรพงษ์ กลีบแก้ว เลขที่ 15 (หัวหน้ากลุ่ม)
คลิก=>กลุ่ม 4 รถถัง
1 นายกฤตพจน์ ทับมะเริง เลขที่ 1
2 นายณัฐพงษ์ กลกิจสุวรรณ เลขที่ 5 (หัวหน้ากลุ่ม)
3 นายธิปก กิ่งมณี เลขที่ 8
4 นายศุภกฤต ศีรษะพล เลขที่ 18
คลิก=>กลุ่ม 5 โสด
1.นายธนวัฒน์ ปิยไพร เลขที่6
2.นายปกป้อง ออเจษฎากุล เลขที่9(หัวหน้ากลุ่ม)
3.นายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล เลขที่14
คลิก=>กลุ่ม 6โลมาสีดำ
1.น.ส.ณัฐกมล คุณมาศ เลขที่ 4
2.น.ส.พิชามญชุ์ ศรีแก้ว เลขที่ 12
3.น.ส.ศุภาพิชญ์ ดวงดี เลขที่ 19
4.น.ส.อัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล เลขที่ 20 (หัวหน้ากลุ่ม)
คลิก=>กลุ่ม7 : แน่นอนน้อง
1.นางสาววิรตี เชื่อมั่น เลขที่ 17
2.นายกษิดิศ สลากัน เลขที่ 22 (ประธาน)
3.นายธนกร สลากัน เลขที่ 28 
4.นางสาวพัชรนันท์ จงใจงาม เลขที่ 29
คลิก=>กลุ่ม 8 เคียด
1.นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ เลขที่ 3
2.นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา เลขที่ 10 (หัวหน้ากลุ่ม)
3.นางสาวพิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร เลขที่ 1
3

ผลงาน ม.5/2
กลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่ม โยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา
1.นางสาวสุดารัตน์ นิคาโม เลขที่ 19
2.นางสาวปารมี แก้วประเสริฐ เลขที่ 5
3.นายจิตติภูมิ เสาสูง เลขที่ 13 (หัวหน้า)
4.นางสาวเบญญาภา ธงไชย เลขที่ 31
กลุ่มที่ 2 ชื่อกลุ่ม ตุมปรีง
1.นางสาวพัชฎาพร เหลือถนอม เลขที่ 17 (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาวจิณห์นิภา ผลเกิด เลขที่ 12
3.นางสาวชนันภัทร ธรรมษา เลขที่ 14
4.นายเอกปีติ ธรรมวิหารคุณ เลขที่ 20
กลุ่มที่ 3 กลุ่มหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
1. นางสาวรวิพร แก้วบุตรดี เลขที่ 25 
2. นางสาวชนิตา จงพินิจ เลขที่ 27
3. นางสาวจันทกานต์ สังข์น้อย เลขที่ 33 (หัวหน้ากลุ่ม)
4. นางสาวยุพารัตน์ หมื่นพล เลขที่ 36
กลุ่มที่ 4 ชื่อกลุ่ม ก้อมาดิค้าบบ
1.นางสาวณัชฌา พิศวง เลขที่ 24
2.นางสาวสโรชา ผจญกล้า เลขที่ 26
3.นางสาวณิชกานต์ พิศเพ็ง เลขที่ 28 (หัวหน้ากลุ่ม)
4.นางสาวจินตนา บุญเหมาะ เลขที่ 30
กลุ่มที่ 5 กลุ่ม งึดเลย
1.นายไกวัล ชุบสุวรรณ เลขที่2
2.นายคฑาวุธ เกษาพันธ์ เลขที่3
3.นายภสุ อรุณยะเดช เลขที่18
4.นายกฤษฎิ์ เฮ่ประโคน เลขที่21(หัวหน้ากลุ่ม)
กลุ่มที่ 6 กลุ่มรักกิ๊ก 
1.นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน เลขที่ 7 
2.นายสิรวิชญ์ สุภิษะ เลขที่ 10(หัวหน้า) 
3.นายอิศยศ ชูยศ เลขที่ 11 
กลุ่มที่ 7 ชื่อกลุ่ม นัดรับส่งฟรี
1.นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี เลขที่ 1
2.นางสาวธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์ เลขที่ 4 (หัวหน้ากลุ่ม)
3.นางสาวพีรดา เสนาะกลาง เลขที่ 6
4.นางสาวศาธิตา บุตรสุด เลขที่ 8
กลุ่มที่ 8 กลุ่ม สาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่
1.นายนิติวรรณ วรรณทวี เลขที่ 16
2.นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ เลขที่ 32
3.นายธีรภัทร บุญทัน เลขที่ 35 (หัวหน้า)
กลุ่มที่ 9 ชื่อกลุ่ม ติด ร วิจัย 
1.นายชนินทร์ ผลเกิด เลขที่15(หัวหน้ากลุ่ม) 
2.นายกลวัชร เจริญชัยสงค์ เลขที่22 
3.นายเจนณรงค์ อาจยิ่ง เลขที่ 23 
4.นายกัญจน์ ศิริตระกูลมั่งคั่ง เลขที่ 37
กลุ่มที่10 ชื่อกลุ่ม เรามาทำอะไรที่นี่ 
1.นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง เลขที่ 9 
2.นายนทีธร จันทา เลขที่ 29
3.นางสาวชญาวัลลิ์  สวายสมสีกุล เลขที่ 34

  


ดาวน์โหลดการสำรวจความคิดเห็น
คลิก => ไฟล์ .doc  ด้านล่าง
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:01
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:01
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:01
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:01
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 มี.ค. 2560 00:02
ĉ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
23 ม.ค. 2561 18:15
Comments