ข้อสอบชุดที่ 1-B

สำหรับห้อง ม.5/14,ม.5/15,ม.5/16

ข้อสอบ ชุดที่ 1-B ลำดับ