กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 12 สันปก.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 11 ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 10 ภาคผนวก ก แบบสำรวจความคิดเห็น.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 10 การให้คะแนน.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 09 ภาคผนวก.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 08 บรรณานุกรม.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 07 บทที่ 5.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 06 บทที่ 4.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:02 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 05 บทที่ 3.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:01 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 04 บทที่ 2.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:01 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 03 บทที่ 1.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:01 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 02 คำนำ สารบัญ.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:01 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ 01 ปก.doc กับ การสำรวจความคิดเห็น
2 มี.ค. 2560 00:00 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร สร้าง การสำรวจความคิดเห็น
1 มี.ค. 2560 23:51 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:49 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 9 แบบสำรวจความคิดเห็น.pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:49 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 8 การวัดการกระจายของข้อมูล(2).pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:49 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 7 การวัดการกระจายของข้อมูล(1).pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:49 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 6 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล.pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:49 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 5 ค่ากลาง(3).pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:48 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต.pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:48 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 4 ค่ากลาง(2).pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:48 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 3 ค่ากลาง(1).pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:48 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร แนบ ใบงาน 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต.pdf กับ สถิติและข้อมูล
1 มี.ค. 2560 23:47 ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร สร้าง สถิติและข้อมูล